.d-md-none .d-lg-blok bibimot

Ogólne zasady na stronie

Miło nam powitać Cię na stronie internetowej Bibimot (www.bibimot.ru)
Administracja Witryny zapewnia dostęp do korzystania z Witryny „bibimot” i jej funkcjonalności na warunkach będących przedmiotem niniejszych Warunków korzystania z Witryny „bibimot” (www.bibimot.ru). W związku z tym należy uważnie przeczytać warunki niniejszego Regulaminu, które Administracja Witryny traktuje jako ofertę publiczną zgodnie z art. 437 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej.

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie
1.1. Witryna Bibimot (www.bibimot.ru) (lub strona internetowa) to zasób internetowy hostowany w sieci Internet pod adresem: www.bibimot.ru (obejmujący wszystkie poziomy określonej domeny, funkcjonujące w dniu akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika i uruchomione i uruchomiona przez cały okres jej ważności) i udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem serwisu, wersji mobilnej serwisu oraz innych zasobów, która jest wynikiem aktywności intelektualnej w postaci programu komputerowego. Witryna jest prezentowana w formie obiektywnej za pomocą zestawu danych i poleceń oraz wygenerowanych ekranów audiowizualnych (w tym tworzących ją obrazów graficznych i interfejsu użytkownika), (zwanych dalej danymi i poleceniami) przeznaczonych do obsługi komputerów i urządzeń mobilnych w w celu uzyskania określonego wyniku w postaci umieszczenia i uzyskania informacji w Internecie. Zestaw danych i poleceń składa się z aktywowanych i nieaktywowanych danych i poleceń. 

2. Status warunków korzystania z witryny
2.1. Niniejsze Warunki korzystania z Witryny (wcześniej i dalej – Zasady) są opracowywane przez Administrację Witryny i określają warunki korzystania i rozwoju Witryny, a także prawa i obowiązki jej Użytkowników i Administracji. Regulamin dotyczy również relacji związanych z prawami i interesami osób trzecich, które nie są Użytkownikami Serwisu, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone w wyniku działań Użytkowników Serwisu. 
2.2. Niniejsze Zasady są prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem a Administracją Witryny, której przedmiotem jest zapewnienie Użytkownikowi przez Administrację Witryny dostępu do korzystania z Witryny i jej funkcjonalności. Oprócz niniejszych Zasad, umowa między Użytkownikiem a Administracją Witryny obejmuje wszystkie specjalne dokumenty, które regulują zapewnianie dostępu do korzystania z niektórych funkcjonalności Witryny, znajdujące się w odpowiednich sekcjach Witryny w Internecie. 
2.3. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rejestracją w Serwisie. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu zgodnie z art. 438 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. 
2.4. Niniejsze Zasady mogą być zmieniane i / lub uzupełniane przez Administrację Witryny jednostronnie bez specjalnego powiadomienia. Niniejszy Regulamin jest dokumentem otwartym i publicznym. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w Internecie pod adresem: http://bibimot.ru/pravila
Administracja Witryny zaleca Użytkownikom regularne sprawdzanie warunków niniejszego Regulaminu pod kątem zmian i/lub uzupełnień. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia. 

3. Status witryny
3.1. Prawa do Witryny jako całości oraz do korzystania z adresu sieciowego (nazwy domeny) http://bibimot.ru należą do Administracji Witryny. Ta ostatnia zapewnia dostęp do Witryny wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 
3.2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prawa do wykorzystywania informacji i wyników działalności intelektualnej (w tym m.in. utworów literackich, muzycznych, audiowizualnych i fonogramów, utworów graficznych i projektowych, utworów fotograficznych, programów komputerowych) w ramach niektóre sekcje Witryny mogą należeć do Użytkowników Witryny i innych osób, które samodzielnie stworzyły i / lub umieściły te obiekty w Witrynie bez bezpośredniego udziału Administracji Witryny. 

4. Administracja witryny
4.1. Administracja Witryny (zwana dalej Administracją Witryny lub Administracją) w niniejszym Regulaminie i innych specjalnych dokumentach zamieszczonych na Witrynie oznacza spółkę VO-Media z ograniczoną odpowiedzialnością (TIN 1841036310, OGRN 1131841006142), osobę prawną utworzoną zgodnie z prawem Federacja Rosyjska i zarejestrowana pod adresem: Republika Udmurcka, ul. Krasnoarmejska, 23, lok. jeden. 
4.2. Odwołania, sugestie i roszczenia osób fizycznych i prawnych do Administracji Serwisu w związku z niniejszym Regulaminem oraz wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu, naruszeń praw i interesów osób trzecich podczas korzystania z niego, a także na prośby osób upoważnionych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, mogą być wysyłane na adres pocztowy LLC „VO-Media”, określony w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu. 
4.3. W odniesieniu do funkcjonowania i rozwoju Witryny Administracja kieruje się ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, niniejszym Regulaminem i innymi specjalnymi dokumentami, które są opracowywane lub mogą być opracowane i przyjęte przez Administrację Witryny w celu uregulowania zapewniania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu dla Użytkowników. 
4.4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie przyznaje Użytkownikowi prawa do używania nazwy handlowej, znaków towarowych, nazw domen i innych znaków wyróżniających Administracji Serwisu. Prawo do używania nazwy handlowej, znaków towarowych, nazw domen i innych znaków wyróżniających Administracji Witryny może być udzielone wyłącznie za pisemną zgodą Administracji Witryny. 

5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i status Użytkownika
5.1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i odbywa się pod adresem internetowym: https://bibimot.ru/index.php?do=register 
5.2. Użytkownik Witryny to osoba zarejestrowana w Witrynie zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym Regulaminie, która osiągnęła wiek dozwolony zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w celu akceptacji niniejszego Regulaminu i posiada odpowiednie uprawnienia (poprzednio i dalej – Użytkownik). 
5.3. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Administracji Witryny niezbędnych wiarygodnych i aktualnych informacji w celu utworzenia konta osobistego (strony) Użytkownika, w tym unikalnego dla każdego Użytkownika loginu i hasła do dostęp do Serwisu, a także imię i nazwisko oraz osobisty adres e-mail. Formularz rejestracyjny Witryny może zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji (w tym między innymi numeru telefonu komórkowego, nazwiska, patronimika itp.). 
5.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, trafność, kompletność i zgodność z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej informacji podanych podczas rejestracji oraz ich czystość przed roszczeniami osób trzecich. 
5.5. Po podaniu informacji określonych w pkt 5.3. niniejszego Regulaminu, Użytkownik musi przejść szereg procedur uwierzytelniania, a mianowicie: potwierdzić rejestrację poprzez rozpoznanie automatycznego testu mającego na celu rozróżnienie komputerów i ludzi („captchas”); potwierdzić rejestrację, klikając odpowiedni „link” otrzymany przez Użytkownika na osobisty adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji (podany przez samego Użytkownika) z Administracji Witryny. W przypadku prawidłowego sekwencyjnego wykonania wszystkich czynności rejestracyjnych w Serwisie tworzone jest osobiste konto (strona) Użytkownika. 
5.6. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz przyjmuje określone w nim prawa i obowiązki związane z korzystaniem i działaniem Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, sms i innego rodzaju mailingów informacyjnych, m.in. treści promocyjne i informacyjne, w tym od partnerów Administracji Witryny. 
5.7. Po pomyślnej rejestracji Użytkownika w Serwisie Administracja przejmuje prawa i obowiązki wobec Użytkownika określone w niniejszym Regulaminie. 
5.8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Administracja Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w celu otrzymywania przez Użytkownika reklam ukierunkowanych; weryfikację, badanie i analizę tych danych, pozwalającą na utrzymanie i poprawę funkcjonalności i części Serwisu, a także rozwój nowych funkcjonalności i części Serwisu. Administracja Witryny podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Administracja zapewnia dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko tym pracownikom, kontrahentom i agentom Administracji, którzy potrzebują tych informacji do zapewnienia działania Witryny i zapewnienia Użytkownikowi dostępu do jej użytkowania. Administracja strony ma prawo do wykorzystywania informacji dostarczonych przez Użytkownika, w tym danych osobowych, a także przekazywania ich stronom trzecim, w celu zapewnienia zgodności z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, ochrony praw i interesów Użytkowników, Administracji Witryny, stron trzecich (w tym w celu identyfikacji, weryfikacji/dochodzenia i/lub zwalczania nielegalnych działań). Ujawnienie informacji dostarczonych przez Użytkownika może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej na wniosek sądu, organów ścigania, a także w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. Ponieważ Administracja Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przestrzegania niniejszego Regulaminu, na mocy przepisów prawa o danych osobowych, zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych nie jest wymagana. 
5.9. Wybrany przez Użytkownika login i hasło są niezbędnymi i wystarczającymi informacjami, aby Użytkownik mógł uzyskać dostęp do Serwisu. Użytkownik nie ma prawa przekazywać swojego loginu i hasła osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, samodzielnie wybierając sposób ich przechowywania. 
5.10. O ile Użytkownik nie udowodni inaczej, wszelkie działania dokonane przy użyciu jego loginu i hasła uważa się za popełnione przez danego Użytkownika. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do loginu i hasła i / lub osobistej strony (konta) Użytkownika lub dystrybucji loginu i hasła, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Administrację Witryny w określony sposób. 
5.11. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje prawo do samodzielnego tworzenia, wykorzystywania i określania zawartości własnego konta (strony osobistej) oraz warunków dostępu innych Użytkowników do jego zawartości w celach osobistych, a także uzyskuje możliwość dostępu i zamieszczania informacji na Strona.
5.12. Użytkownik, jako właściciel informacji zamieszczonych na własnej stronie osobistej, jest świadomy, że z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie i obowiązującym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, Administracja Witryny nie bierze udziału w tworzeniu i użytkowaniu treści i kontroli dostępu innych użytkowników do osobistej strony Użytkownika. Zamieszczając na osobistej stronie informacje, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie wskazanych informacji innym użytkownikom Internetu, biorąc pod uwagę architekturę i funkcjonalność Serwisu.
5.13. Korzystając (korzystając) z Witryny (Serwisu) bez rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. 

6. Obowiązki Użytkownika Serwisu
6.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest: 
- przestrzegać przepisów obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, niniejszego Regulaminu i innych specjalnych dokumentów Administracji Witryny; 
podać dokładne, kompletne i aktualne dane podczas rejestracji, monitorować ich aktualizację; 
- poinformować Administrację Witryny o nieautoryzowanym dostępie do osobistej strony (konta) i/lub nieautoryzowanym dostępie i/lub użyciu hasła i loginu Użytkownika; 
- nie zapewniać dostępu innym Użytkownikom do ich własnej strony osobistej (konta) lub do zawartych na niej indywidualnych informacji w przypadku, gdy może to prowadzić do naruszenia ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i / lub niniejszego Regulaminu, specjalnych dokumentów Administracja witryny; 
nie zamieszczać informacji i obiektów (w tym linków do nich), które mogą naruszać prawa i interesy innych osób; 
- przed umieszczeniem informacji i przedmiotów (w tym m.in. zdjęć innych osób, tekstów innych osób o różnej treści, nagrań dźwiękowych i wideo) wstępnie ocenić legalność ich umieszczenia; 
- zachować w tajemnicy i nie przekazywać innym Użytkownikom i osobom trzecim danych osobowych, które stały się mu znane w wyniku komunikacji z innymi Użytkownikami i innego korzystania z Serwisu (w tym m.in. adresów domowych, numerów telefonów, e-maili adresy, ICQ, dane paszportowe, informacje bankowe) oraz informacje o życiu prywatnym innych Użytkowników i osób trzecich bez uzyskania odpowiedniej uprzedniej zgody tych ostatnich; 
- tworzenia kopii zapasowych ważnych dla Użytkownika informacji przechowywanych na jego osobistej stronie. 
- nie zamieszczać zdjęć, na których oprócz Użytkownika przedstawione są inne osoby, bez jego uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy, zgodnie z art. 152.1. Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej lub innej normy obowiązującego ustawodawstwa, taka zgoda nie jest wymagana.
- W przypadku, gdy elementy treści zamieszczanych przez Użytkownika Serwisu są objęte prawami autorskimi lub osobistymi wizerunkami (zdjęciami) innych Użytkowników lub osób trzecich, Użytkownik Serwisu, po odtworzeniu w ten sposób, zobowiązany jest dodatkowo uzyskać zgodę takich osób.
- Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie wizerunków innych osób jako własnego zdjęcia bez zgody tych osób lub postaci fikcyjnych, wizerunków zwierząt, przedmiotów, obrazów abstrakcyjnych, a także wszelkich innych obrazów graficznych, które nie są wizerunkami Użytkownik zamieszczający te obrazy, bez odpowiedniej zgody właścicieli praw autorskich (autorów) tych obrazów.
6.2. W przypadku wątpliwości co do legalności wykonania niektórych czynności, w tym umieszczenia informacji lub zapewnienia dostępu, Administracja Witryny zaleca powstrzymanie się od realizacji tych ostatnich. 
6.3. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownikowi zabrania się: 
6.3.1. zarejestrować się jako Użytkownik w imieniu lub zamiast innej osoby („fałszywe konto”) lub zarejestrować grupę (stowarzyszenie) osób lub osobę prawną jako Użytkownik. Jednocześnie możliwa jest rejestracja w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, pod warunkiem uzyskania niezbędnych uprawnień w sposób i formie przewidzianej przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej; 
6.3.2. wprowadzać Użytkowników w błąd co do ich tożsamości za pomocą loginu i hasła innego zarejestrowanego Użytkownika; 
6.3.3. nieprawdziwe informacje o sobie, swoim wieku lub relacjach z innymi osobami lub organizacjami; 
6.3.4. przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać informacje, które: 
(a) zawiera groźby, dyskredytuje, obraża, dyskredytuje honor i godność lub reputację biznesową lub narusza prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich; 
(b) narusza prawa małoletnich; 
(c) są wulgarne lub obsceniczne, zawierają obrazy i teksty pornograficzne lub sceny o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich; 
d) zawiera sceny nieludzkiego traktowania zwierząt; 
e) zawiera opis środków i metod samobójstwa, wszelkie podżeganie do jego popełnienia; 
(e) promuje i/lub promuje podżeganie do nienawiści lub wrogości rasowej, religijnej, etnicznej, promuje faszyzm lub ideologię wyższości rasowej; 
g) zawiera materiały ekstremistyczne; 
(h) promuje działalność przestępczą lub zawiera porady, instrukcje lub wytyczne dotyczące popełnienia czynów przestępczych; 
(i) zawiera informacje o ograniczonym dostępie, w tym między innymi tajemnice państwowe i handlowe, informacje o życiu prywatnym osób trzecich; 
(j) zawiera reklamy lub opisuje atrakcyjność zażywania narkotyków, w tym „narkotyki cyfrowe” (pliki dźwiękowe, które wpływają na ludzki mózg poprzez dudnienia różnicowe), informacje o dystrybucji narkotyków, przepisy na ich wytwarzanie i wskazówki dotyczące ich używania; 
(k) może potencjalnie prowadzić do działań niezgodnych z prawem, wprowadzając Użytkowników w błąd lub naruszając ich zaufanie; 
(m) a także narusza inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych lub wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. 
6.3.5. nielegalnie przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać własność intelektualną Użytkowników i osób trzecich; 
6.3.6. przeprowadzać masową wysyłkę wiadomości do innych Użytkowników Serwisu bez ich zgody; 
6.3.7. korzystać z oprogramowania i dokonywać działań mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu lub stron osobistych Użytkowników; 
6.3.8. przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać wirusy, trojany i inne złośliwe programy; 
6.3.9. używać, bez specjalnego zezwolenia Administracji Witryny, automatycznych skryptów (programów, botów, robotów indeksujących) do zbierania informacji w Witrynie i/lub interakcji z Witryną i jej funkcjonalnością; 
6.3.10. w jakikolwiek sposób, w tym m.in. poprzez oszustwo, naruszenie zaufania, działania hakerskie, próbować uzyskać dostęp do loginu i hasła innego Użytkownika; 
6.3.11. dokonywać nielegalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych innych osób; 
6.3.12. korzystać z Serwisu w inny sposób, z wyjątkiem interfejsu udostępnionego przez Administrację Serwisu, chyba że takie działania zostały wyraźnie dozwolone dla Użytkownika zgodnie z odrębną umową z Administracją; 
6.3.13. powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować i odsprzedawać dostęp do korzystania z Witryny w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie działania zostały wyraźnie dozwolone dla Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub odrębnej umowy z Administracją; 
6.3.14. umieszczać reklamy komercyjne i polityczne poza specjalnymi sekcjami Witryny ustanowionymi przez Administrację Witryny; 
6.3.15. zamieszczać jakichkolwiek innych informacji, które w osobistej opinii Administracji są niepożądane, nie odpowiadają celom tworzenia Serwisu, naruszają interesy Użytkowników lub z innych powodów są niepożądane do zamieszczania w Serwisie; 
6.4. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zamieszcza w Serwisie, informuje innych Użytkowników, a także za wszelkie interakcje z innymi Użytkownikami prowadzone na własne ryzyko. 
6.5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszym Regulaminem lub jego aktualizacją, jest zobowiązany do odmowy korzystania z Serwisu, informując o tym Administrację Serwisu w określony sposób. 
6.6. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie treści lub inne informacje, które publikuje w Witrynie lub w inny sposób podaje do publicznej wiadomości w Witrynie lub z jej pomocą. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego rozstrzygania roszczeń osób trzecich związanych z bezprawnym umieszczaniem treści i informacji w Serwisie.
6.7. Użytkownik Witryny nie jest uprawniony do przesyłania lub w inny sposób upubliczniania (publikowania w Witrynie, publikowania w Witrynie) treści i innych wyników działalności intelektualnej Użytkowników, Administracji Witryny i innych posiadaczy praw, bez wyraźnej zgody posiadacza praw i/lub wymagane prawa ilościowe do takich działań.

7. Warunki praw własności intelektualnej
7.1. Wyłączne prawa do Treści zamieszczonych w Witrynie. 
7.1.1. Wszystkie obiekty zamieszczone w Serwisie, w tym elementy projektowe, tekst, grafika, ilustracje, filmy, skrypty, programy, muzyka, dźwięki i inne obiekty oraz ich kolekcje (zwane dalej treścią), podlegają wyłącznym prawom Administracji, Użytkownikom Witryny i innym posiadaczom praw autorskich wszelkie prawa do tych obiektów są zastrzeżone. 
7.1.2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także w obowiązującym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, żadna Treść nie może być kopiowana (reprodukowana), przetwarzana, rozpowszechniana, wyświetlana w ramce, publikowana, pobierana, przekazywana, sprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana w całości lub w części bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich, z wyjątkiem przypadków, w których właściciel praw autorskich wyraźnie wyraził zgodę na swobodne korzystanie z Treści przez jakąkolwiek osobę. Powielanie, kopiowanie, gromadzenie, systematyzacja, przechowywanie, przekazywanie treści w celu stworzenia bazy danych w celach komercyjnych i/lub niekomercyjnych i/lub wykorzystanie treści w całości lub w jakiejkolwiek części, niezależnie od sposobu wykorzystania, bez zgoda Administracji jest niedopuszczalna. 
7.1.3. Użytkownik zamieszczając w Witrynie treści prawnie posiadane, zapewnia innym użytkownikom niewyłączne prawo do korzystania z nich wyłącznie w ramach funkcjonalności zapewnianej przez Witrynę, poprzez przeglądanie, odtwarzanie (w tym kopiowanie) i inne prawa wyłącznie w celu osobistego niekomercyjnego użytku, z wyjątkiem przypadków, gdy takie użycie powoduje lub może szkodzić prawnie chronionym interesom uprawnionego. 
7.1.4. Korzystanie przez Użytkownika z treści, do których uzyskano dostęp wyłącznie na własny niekomercyjny użytek, jest dozwolone pod warunkiem zachowania wszelkich znaków autorstwa (prawa autorskie) lub innych oznaczeń autorstwa, bez zmian nazwiska autora, bez zmian. 
7.1.5. Użytkownik udziela również Administracji Witryny niewyłącznego prawa do bezpłatnego korzystania z treści zamieszczonych w Witrynie i prawnie przez nią posiadanych w celu zapewnienia działania Witryny przez Administrację Witryny w zakresie określonym przez funkcjonalność i architektury Witryny oraz do wyświetlania treści w materiałach promocyjnych Administracji Witryny, w tym w ramach obrazów interfejsu Witryny, w tym poprzez publiczne udostępnianie takich materiałów promocyjnych. Określone niewyłączne prawo jest udzielane na okres zamieszczania treści w Serwisie i rozciąga się na terytoria krajów na całym świecie. Upływ terminu na zamieszczanie treści w Serwisie i/lub termin niewyłącznego prawa nie pociąga za sobą konieczności wycofania z obiegu materiałów promocyjnych Administracji Serwisu wraz z wyświetlaniem treści (w tym ich usunięciem z Internetu ). Administracja Witryny ma prawo do przeniesienia praw określonych w niniejszym paragrafie na osoby trzecie. Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo do korzystania z funkcjonalnych i technicznych możliwości Serwisu, które zapewniają wyświetlanie zamieszczonych przez Użytkownika Treści, w tym odtwarzacza (odtwarzacza) przeznaczonego do wyświetlania Treści, według własnego uznania , w tym w celu wyświetlania informacji reklamowych. 
7.1.6. Jeżeli Użytkownik usunie swoje Treści z Serwisu, niewyłączne prawo, o którym mowa w punkcie 7.1.5. niniejszego Regulaminu zostaną automatycznie unieważnione, jednakże Administracja zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, ze względu na cechy techniczne Witryny, do przechowywania zarchiwizowanych kopii Treści Użytkownika przez wymagany okres. 
7.1.7. Oprócz własnej treści, Użytkownik nie jest uprawniony do przesyłania lub innego upubliczniania (publikowania w Witrynie) treści innych witryn, baz danych i innych wyników działalności intelektualnej w przypadku braku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie działania. 
7.1.8. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Zasadach lub w przypadku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie wykorzystanie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, jest surowo zabronione. 
7.1.9. O ile w niniejszym Regulaminie wyraźnie nie postanowiono inaczej, żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako przeniesienie wyłącznych praw do treści. 
7.1.10. Użytkownik gwarantuje, że umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie informacji, treści, innych prawnie chronionych wyników działalności intelektualnej, ich części lub kopii, a także innych materiałów za pośrednictwem wiadomości osobistych nie narusza niczyich praw i uzasadnionych interesów. W przypadku roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu dotyczących umieszczania informacji i/lub treści osób trzecich, Użytkownik ma prawo do przeniesienia, w granicach prawnie dozwolonych, kontaktu Użytkownika dostępnych mu informacji osobom zgłaszającym roszczenia, w celu rozstrzygnięcia powstałych sporów.
7.2. Odpowiedzialność za naruszenie praw wyłącznych. 
7.2.1. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie treści lub inne informacje, które przesyła lub w inny sposób upublicznia (publikuje) na Stronie lub za jej pomocą. Użytkownik nie ma prawa do przesyłania, przesyłania ani publikowania treści w Witrynie, jeśli nie ma odpowiednich praw do wykonywania takich działań, nabytych lub przekazanych mu zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. W przypadku wykrycia naruszenia praw do składania reklamacji stosuje się następujące zasady rozpatrywania reklamacji przez Administrację Serwisu:
Zawartość Witryny Bibimot (http://bibimot.ru) (zwanej dalej Witryną) składa się z tekstów, grafiki, elementów projektowych, wideo, audio i innych obiektów (treści). O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zawartość Serwisu jest treścią stworzoną w Serwisie lub przesłaną do Serwisu przez Użytkowników.
W zakresie ochrony praw intelektualnych w związku z treściami użytkownika w Serwisie, VO-Media LLC działa jako pośrednik informacji i zgodnie z art. 1253.1 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i art. 15.7 ustawy federalnej „O informacji, technologiach informacyjnych i ochronie informacji” podejmuje środki w celu wyeliminowania odpowiednich naruszeń na wniosek właścicieli praw autorskich. 
Jeśli znajdziesz w Witrynie treści, które Twoim zdaniem są nielegalne, prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Prosimy o zrozumienie, że w przypadku braku niezbędnej ilości informacji o domniemanym naruszeniu i własności praw, nie możemy właściwie odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. 
W zakresie zapewnienia możliwości interakcji pomiędzy Użytkownikami, w tym zapewnienia Użytkownikom możliwości samodzielnego wykonywania określonych czynności w ramach korzystania z Serwisu, Administracja Serwisu działa wyłącznie jako osoba, która zapewniła technologiczną możliwość takiej interakcji z wykorzystaniem Serwisu . Przekazywanie, przechowywanie i zapewnianie dostępu za pośrednictwem Internetu i oprogramowania Witryny do informacji dostarczanych przez Użytkowników, obrazów graficznych i innych materiałów związanych z taką interakcją odbywa się bez zmiany tych materiałów lub wpływania na ich treść przez Administrację Witryny.
- Postanowienia ogólne
Witryna jest zasobem internetowym stworzonym po to, aby ludzie mogli zamieszczać i otrzymywać informacje, komunikować się ze sobą.
Niniejsze Zasady rozpatrywania wniosków przez Administrację Witryny związanych z umieszczaniem treści w Witrynie (zwane dalej Zasadami rozpatrywania wniosków) są oficjalnym dokumentem VO-Media LLC (Administracja Witryny) i określają politykę Administracji Serwisu w zakresie rozwiązywania konfliktów powstałych w związku z treściami zamieszczanymi przez Użytkowników w Serwisie, a także praw i obowiązków Administracji Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich w procesie rozwiązywania takich konfliktów.
Rozpatrując wnioski zgodnie z niniejszym Regulaminem, Administracja Witryny kieruje się następującymi zasadami: 
Legalność. Administracja Witryny działa zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem i nie sprawuje kontroli i cenzury relacji związanych z korzystaniem przez Użytkowników z możliwości technicznych Witryny.
Użytkownicy mają prawo, zgodnie z prawem, do swobodnego korzystania z możliwości Serwisu w zakresie wymiany informacji.
Wsparcie walki z nielegalnymi treściami. Niestety nie można wykluczyć, że Użytkownicy mogą bezprawnie przechowywać, przenosić, rozpowszechniać i udostępniać informacje i własność intelektualną za pomocą Serwisu.
Administracja Witryny nie jest uprawniona do pełnienia funkcji organów ścigania lub organów sądowych i nie jest w stanie obiektywnie ocenić, czy ta lub inna treść publikowana w Witrynie jest legalna, czy nie. W przypadku sporu wnioskodawca powinien zwrócić się do organów ścigania i sądów. 
Domniemanie dobrej wiary Użytkowników. Administracja Serwisu szanuje swoich Użytkowników i opiera się na tym, że Użytkownicy Serwisu przestrzegają wymogów obowiązującego prawa i Regulaminu korzystania z Serwisu oraz sumiennie korzystają z możliwości i zasobów Serwisu. Administracja Serwisu zaleca, aby osoby, które uważają, że treści zamieszczone w Serwisie naruszają ich prawa i uzasadnione interesy, w pierwszej kolejności skontaktowały się z Użytkownikami, którzy zamieścili odpowiednie treści. Jak pokazuje doświadczenie, w większości przypadków możliwe jest bezpośrednie i szybkie rozwiązanie konfliktu. Jeżeli osiągnięcie pożądanego rezultatu nie było możliwe, zainteresowana osoba powinna skontaktować się z Administracją Witryny zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad rozpatrywania wniosków. 
Przejrzystość i dostępność procedury. Składanie wniosków zgodnie z niniejszym Regulaminem nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności technicznych lub prawnych. Rozpatrzenie wniosków odbywa się bezpłatnie w ramach jednej procedury dla wszystkich wnioskodawców. Administracja Witryny zobowiązuje się do zapewnienia niezawodności środków technicznych wykorzystywanych do składania i przetwarzania wniosków, a także szybkości wszelkiej komunikacji z wnioskodawcami. 
Dobra wiara wnioskodawców. Administracja Witryny nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych, a także zgłoszeń złożonych w interesie 
osobom trzecim, chyba że przepisy prawa pozwalają na odpowiednią reprezentację interesów. Przewidziany w niniejszym Regulaminie proces aplikacyjny nie powinien być wykorzystywany przez nikogo wyłącznie w celu stworzenia przeszkód w legalnym rozpowszechnianiu treści. 
Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​Treści, w odniesieniu do których składany jest wniosek, zostały zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika Serwisu nielegalnie. 
- Oświadczenie o nielegalnym umieszczaniu Treści
Każdy właściciel przedmiotów praw autorskich lub praw pokrewnych (zwany dalej Wnioskodawcą), w przypadku odkrycia w Serwisie treści zamieszczanych przez Użytkowników bez jego zgody lub innej podstawy prawnej, ma prawo wystąpić do Administracji Serwisu z oświadczeniem o naruszeniu jego praw autorskich i (lub) praw pokrewnych do treści.
- Aby skontaktować się z Administracją Serwisu, Wnioskodawca korzysta z własnego zarejestrowanego konta w Serwisie lub przechodzi procedurę rejestracji konta. Rejestracja w Witrynie jest konieczna, aby zapewnić szybką interakcję z Administracją Witryny i przejrzystość procedury rozpatrywania wniosku. Wnioskodawca zarejestrowany w Serwisie wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony w Serwisie pod adresem: https://bibimot.ru/index.php?do=feedback. Odwołanie w ten sposób do Administracji Witryny uważa się za odwołanie w formie elektronicznej w celu spełnienia wymagań art. 15.7 ustawy federalnej „O informacji, technologiach informacyjnych i ochronie informacji”. Jednocześnie Właściciel praw autorskich ma prawo odrzucić proponowaną skuteczną formę interakcji i wysłać powiadomienie na adres prawny VO-Media LLC lub pocztą elektroniczną.
- Składając wniosek do Administracji Witryny, osoba musi rozsądnie zgłosić naruszenie swoich praw i uzasadnionych interesów. Wniosek musi zawierać następujące prawidłowe informacje: 
 - Informacje o Wnioskodawcy, umożliwiające jego identyfikację i szybki kontakt w razie potrzeby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
a) w przypadku osoby fizycznej - nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne, dane paszportowe (seria i numer, przez kogo, data wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); 
b) w przypadku osoby prawnej - nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail). 
- Informacje o określonych treściach (zwanych dalej przedmiotem sporu) zamieszczonych w Serwisie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; 
- adres URL strony Serwisu, w odniesieniu do treści audio i wideo - z wynikami wyszukiwania na żądanie w odniesieniu do przedmiotu sporu i ze wskazaniem adresu URL strony osobistej jednego Użytkownika, do której istnieje link w wynikach wyszukiwania oraz kopię przedmiotu sporu, na której stronie Wnioskodawca uważa go za odniesienie w celu identyfikacji przedmiotu sporu i jego kopii w Serwisie); 
- Wskazanie, że właściciel praw autorskich ma prawa do przedmiotu sporu zamieszczonego w Witrynie bez jego zgody lub innej podstawy prawnej; 
- Wskazanie braku zgody właściciela praw autorskich na umieszczenie przedmiotu sporu w Serwisie; 
- Zgoda Wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku Wnioskodawcy – osoby fizycznej). 
Wnioskodawca ma prawo dołączyć kopie dokumentów potwierdzających prawa Wnioskodawcy w stosunku do przedmiotu sporu. Wnioskodawca ma prawo, poza powyższymi dokumentami, podać inne informacje, w tym linki do oficjalnych zasobów, wskazujące, że prawa do przedmiotu sporu należą do Wnioskodawcy. Do wniosku można dołączyć dokumenty zawierające inne dodatkowe informacje dotyczące wniosku. Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona, do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego jej upoważnienie. 
Ze względu na ograniczenia techniczne formularza internetowego, Wnioskodawca musi upewnić się, że limit możliwych znaków nie jest przekroczony. Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności za niepodjęcie działań przeciwko spornym obiektom pod adresami URL poza określonym limitem w przypadku awarii technicznej w przekazywaniu odpowiednich informacji do administracji witryny. 
Niezależnie od formatu podawania adresów URL (bezpośrednio w formularzu internetowym lub w załączonym dokumencie) odpowiednie hiperłącza muszą być aktywne, tj. możliwość automatycznego przejścia do spornego obiektu bez ręcznego wpisywania adresu URL. 
Rozmiar każdego pliku elektronicznego dołączonego do wniosku nie może przekraczać 200 (dwiestu) megabajtów. Wysyłając wniosek w sposób określony w niniejszym Regulaminie w celu rozpatrzenia wniosków, Wnioskodawca zgadza się, że informacje o nim i (lub) osobach przez niego upoważnionych (w tym dane osobowe) oraz jego wniosek będą wykorzystywane przez Administrację Witryny do dalszej komunikacji na wniosku, a także mogą być wysyłane przez Administrację Witryny do Użytkownika, który zgłosił sprzeciw. 
W przypadku wykrycia niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku, Administracja Serwisu ma prawo do wysłania Wnioskodawcy zawiadomienia o wyjaśnieniu podanych informacji. 
Wnioskodawca w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2.8 niniejszego Regulaminu Rozpatrywania Wniosków, podejmuje działania mające na celu uzupełnienie brakujących informacji, usunięcie nieścisłości i błędów oraz przesyła zaktualizowane informacje do Administracji Serwisu. 

Rozpatrzenie wniosku o nielegalne umieszczenie Treści i środki reakcji.
Jeżeli otrzymany wniosek w pełni spełnia wymagania niniejszych Zasad rozpatrywania wniosków i nie ma oznak nadużycia prawa, Administracja Witryny podejmuje środki niezbędne do powstrzymania naruszania praw intelektualnych Wnioskodawcy. Datą wpływu wniosku jest data pomyślnego przesłania wypełnionego formularza przez Wnioskodawcę za pośrednictwem interfejsu Serwisu.
W terminie określonym prawem od momentu otrzymania wniosku lub informacji wskazanych przez Wnioskodawcę, Administracja Serwisu usuwa Sporny Przedmiot. 
Jeżeli Administracja Serwisu posiada dowody potwierdzające zasadność umieszczenia Spornego Przedmiotu w Serwisie, Administracja Serwisu ma prawo nie podejmować środków przewidzianych w niniejszych Zasadach Rozpatrywania Wniosków i jest zobowiązana do wysłania Wnioskodawcy zawiadomienia z określonymi dowodami przywiązany. 
W przypadku pytań lub uzasadnionych zastrzeżeń w związku z usunięciem przedmiotu sporu, Użytkownik może skontaktować się z Serwisem Wsparcia Technicznego Serwisu (zgłaszając sprzeciw, Użytkownik musi podać rzetelną informację o prawach do przedmiotu sporu, podstawy własności tych praw, a także należycie poświadczone kopie dokumentów potwierdzających prawa Użytkownika do przedmiotu sporu). 

Nadużycie procedury aplikacyjnej
Niedopuszczalne jest nadużywanie możliwości procedury ustanowionej niniejszym Regulaminem. 
Następujące działania są uznawane przez Administrację Witryny za nadużycia ze strony Wnioskodawców:
- wielokrotne zgłoszenia z oświadczeniami, które formalnie spełniają wymagania niniejszego Regulaminu, ale zawierają, na podstawie wyników kontroli, celowo nieprawdziwe informacje;
- fałszowanie dokumentów (w tym elektronicznych) i informacji; 
- złożenie wniosku z naruszeniem Regulaminu rozpatrywania wniosków lub korzystanie z konta zawierającego nieprawdziwe informacje; 
- korzystanie z automatycznych wysyłek i / lub robotów do obsługi i / lub komunikacji z Administracją Witryny;
- wniosek Wnioskodawcy po złożeniu wniosku elektronicznego zgodnie z niniejszymi Zasadami rozpatrywania wniosku do Administracji Witryny z zasadniczo tym samym wnioskiem w odniesieniu do tego samego przedmiotu sporu w inny sposób, jeżeli nie ma odniesienia do pierwotnie złożonego wniosku elektronicznego , i vice versa, - złożenie wniosku elektronicznego zgodnie z Zasadami rozpatrywania wniosków po przesłaniu zasadniczo tego samego wniosku do Administracji Witryny dotyczącego tego samego przedmiotu sporu w inny sposób. 
Przechowywanie i poufność informacji
Administracja Witryny ma prawo do przechowywania wszelkich danych, dokumentów i wiadomości elektronicznych związanych z rozpatrzeniem wniosku przez 3 (trzy) lata od dnia zakończenia procedury rozpatrywania wniosku, w przypadku dłuższego przechowywania i korzystania z odpowiednich informacje nie są konieczne do ochrony praw Administracji Witryny. Niniejsze postanowienie Regulaminu Rozpatrywania Wniosków nie ma wpływu na okresy przechowywania informacji w ramach osobistej strony Serwisu wykorzystywanej przez Wnioskodawcę do złożenia wniosku, które są ustalane przez Wnioskodawcę. 
Administracja Serwisu nie ujawnia informacji o postępie rozpatrywania wniosku, treści usuniętych Przedmiotów Spornych i wniosków, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo i niniejszy Regulamin.
7.2.2. Administracja Witryny może, ale nie jest zobowiązana, przeglądać Witrynę pod kątem zabronionych treści i może usuwać lub przenosić (bez powiadomienia) dowolne treści lub użytkowników według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi przenoszenie lub usuwanie treści, które w osobistej opinii Administracji naruszają niniejszy Regulamin, ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i/lub mogą naruszać prawa, wyrządzać szkodę lub zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników lub osób trzecich. 
7.3. Witryny i treści osób trzecich. 
7.3.1. Witryna zawiera (lub może zawierać) łącza do innych witryn w Internecie (witryny osób trzecich), a także artykuły, zdjęcia, ilustracje, grafikę, muzykę, dźwięki, filmy, informacje i inne treści należące lub pochodzące od osób trzecich (treści osób trzecich), która jest wynikiem działalności intelektualnej i jest chroniona zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 
7.3.2. Te osoby trzecie i ich zawartość nie są sprawdzane przez Administrację pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami (autentyczność, kompletność, integralność itp.). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny lub treści osób trzecich, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek opinii lub oświadczeń wyrażonych na stronach internetowych osób trzecich lub w ich treści. 
7.3.3. Linki lub instrukcje dotyczące pobierania plików i/lub instalowania programów stron trzecich zamieszczone na Stronie nie oznaczają wsparcia ani akceptacji tych działań przez Administrację. 
7.3.4. Link do jakiejkolwiek witryny, produktu, usługi, wszelkie informacje o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym zamieszczone na Stronie nie stanowią aprobaty ani rekomendacji tych produktów (usług) przez Administrację. 
7.3.5. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i przejść do witryn osób trzecich lub z niej korzystać, robi to na własne ryzyko i od tego momentu niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać Użytkownika. W dalszych działaniach Użytkownik powinien kierować się obowiązującymi zasadami i politykami, w tym praktykami biznesowymi tych osób, z których treści zamierza skorzystać. 
7.3.6. Administracja Witryny zapewnia jedynie techniczną możliwość wymiany informacji między Użytkownikami zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i Regulaminu, nie wybiera odbiorców informacji w momencie publikowania informacji przez Użytkowników Witryny, nie nie wie i nie jest w stanie wiedzieć (w tym technicznej), czy takie umieszczenie narusza prawnie chronione prawa i interesy osób trzecich, nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek osób w związku z korzystaniem z serwisu. Administracja strony nie przeprowadza wstępnej kontroli (moderacji i / lub cenzury) informacji publikowanych przez użytkowników w przypadkach, które nie są wyraźnie przewidziane w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej; w systemie informatycznym Serwisu i jego oprogramowaniu nie ma rozwiązań technicznych, które przeprowadzałyby wstępną cenzurę i kontrolę działań i relacji informacyjnych użytkowników podczas korzystania.

8. Funkcjonowanie Serwisu i odpowiedzialność za jego użytkowanie
8.1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne działania w związku z tworzeniem i umieszczaniem informacji w Serwisie, na własnych stronach osobistych oraz w innych sekcjach Serwisu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Naruszenie niniejszego Regulaminu i obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną. 
8.2. Administracja Serwisu zapewnia techniczne możliwości korzystania z niego przez Użytkowników, nie bierze udziału w tworzeniu treści stron osobistych Użytkowników, informacji zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek osób w zakresie korzystania z Serwisu lub tworzenia i korzystania z treści stron osobistych Użytkowników Serwisu. Administracja Witryny nie uczestniczy w tworzeniu treści Strony Osobistej Użytkownika i zamieszczaniu treści, nie kontroluje działań Użytkownika, nie wykonuje i nie ma technicznej możliwości automatycznego cenzurowania informacji w otwartych sekcjach Witryny , na Stronach Osobistych Użytkowników, cenzuruje wiadomości osobiste i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika. Ze względu na specyfikę funkcjonowania Serwisu, Administracja Serwisu nie prowadzi i nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia wstępnej moderacji informacji i treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
8.3. W systemie informatycznym Serwisu i jego oprogramowaniu nie ma rozwiązań technicznych, które automatycznie cenzurują i kontrolują działania i relacje informacyjne Użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu.
8.4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany projektu Witryny, jej zawartości, funkcjonalności, zmiany lub uzupełnienia używanych skryptów i innych obiektów używanych lub przechowywanych na Witrynie w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez. 
8.5. Administracja Witryny nie zajmuje się wstępną moderacją ani cenzurą informacji o Użytkowniku i podejmuje działania w celu ochrony praw i interesów osób fizycznych oraz zapewnienia zgodności z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej tylko po złożeniu przez zainteresowaną osobę wniosku do Administracji Witryny w określony sposób. 
8.6. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika niniejszych Zasad i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, a także po otrzymaniu informacji od innych użytkowników lub osób trzecich o naruszeniu przez Użytkownika niniejszych Zasad, do zmiany (umiarkować), zablokować lub usunąć wszelkie informacje opublikowane przez Użytkownika, naruszające zakazy ustanowione w niniejszym Regulaminie, zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do wszystkich lub dowolnej sekcji lub funkcjonalności Witryny, wykluczyć z systemu wyszukiwania i / lub zablokować Użytkownika w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu lub bez wyjaśnienia, z uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do usunięcia osobistej strony Użytkownika i/lub zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do dowolnej funkcjonalności Witryny, jeśli Administracja uzna, że ​​jej zdaniem Użytkownik stanowi zagrożenie dla Witryny i/lub jego Użytkowników. 
8.7. Po usunięciu strony osobistej Użytkownik traci dostęp do korzystania z Serwisu. Usunięcie osobistej strony (konta) Użytkownika oznacza automatyczne usunięcie wszystkich informacji na niej zamieszczonych, a także wszystkich informacji Użytkownika wprowadzonych podczas rejestracji w Serwisie. 
8.8. Administracja Witryny zapewnia działanie i wydajność Witryny i zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia jej wydajności w przypadku awarii technicznych i przerw. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe awarie i przerwy w działaniu Serwisu oraz spowodowaną przez nie utratę informacji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera Użytkownika lub innej osoby, urządzeń mobilnych, innego sprzętu lub oprogramowania spowodowane lub związane z pobieraniem materiałów ze Strony lub za pośrednictwem linków umieszczonych na Stronie. 
8.9. Administracja Serwisu ma prawo dysponować informacjami statystycznymi związanymi z funkcjonowaniem Serwisu, a także informacjami Użytkowników w celu zapewnienia ukierunkowanego wyświetlania informacji reklamowych różnym grupom odbiorców Użytkowników Serwisu. Na potrzeby organizacji funkcjonowania i obsługi technicznej Serwisu oraz realizacji niniejszego Regulaminu, Administracja Serwisu posiada techniczną możliwość dostępu do osobistych stron Użytkowników, którą realizuje wyłącznie w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem. 
8.10. Administracja Serwisu ma prawo do przesyłania Użytkownikowi informacji o rozwoju Serwisu i jego funkcjonalności, a także reklamowania własnej działalności. 
8.11. Ograniczenie odpowiedzialności Administracji Witryny: 
8.11.1. Witryna i jej funkcjonalność, w tym wszystkie skrypty, zawartość i projekt witryny są dostarczane „tak jak są”. Administracja odrzuca wszelkie gwarancje, że strona lub jej funkcjonalność mogą, ale nie muszą być odpowiednie do określonych celów użytkowania. Administracja nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych wyników korzystania z witryny i jej funkcjonalności.
8.11.2. W celu uniknięcia nieporozumień Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas pobierania ze strony lub korzystania z zamieszczonych na niej linków oraz korzystania z dowolnych plików. Administracja witryny zdecydowanie zaleca korzystanie wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania, w tym oprogramowania antywirusowego. 
8.11.3. Korzystając z Serwisu użytkownik zgadza się, że pobiera z serwisu lub z jego pomocą jakiekolwiek materiały na własne ryzyko i ryzyko oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje korzystania z tych materiałów, w tym za szkody, jakie może to spowodować na komputerze Użytkownika lub stronom trzecim, za utratę danych lub jakąkolwiek inną szkodę.
8.11.4. W żadnym wypadku Administracja Witryny ani jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, niezamierzone szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane, szkody dla honoru, godności lub reputacji biznesowej spowodowane w związku z użytkowaniem Witryny, treści witryny lub innych materiałów, do których użytkownik lub inne osoby uzyskały dostęp za pomocą witryny, nawet jeśli administracja witryny ostrzegła lub wskazała taką możliwość.
8.11.5. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem działania Użytkownika lub osób trzecich podczas korzystania z Witryny.  
8.11.6. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkownika publikowane w Serwisie. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika w Serwisie, lekceważący stosunek do innych Użytkowników.
8.11.7. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, niedokładne, nieprawidłowe wskazanie przez Użytkownika jego danych podczas tworzenia konta i strony osobistej.
8.11.8. W żadnych okolicznościach odpowiedzialność Administracji Witryny wobec Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 (jeden tysiąc) rubli, a utracony zysk nie podlega zwrotowi, chyba że obowiązujące prawo wyraźnie stanowi inaczej.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Niniejsze Zasady stanowią umowę między Użytkownikiem a Administracją Witryny dotyczącą procedury korzystania z Witryny i jej funkcjonalności oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a Administracją. 
9.2. Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 
9.3. W przypadku jakichkolwiek sporów lub nieporozumień związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, Użytkownik i Administracja Serwisu dołożą wszelkich starań, aby je rozwiązać w drodze negocjacji między nimi. W przypadku, gdy spory nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji, spory podlegają rozstrzygnięciu w sposób określony w obowiązującym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej. 
9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dla Użytkownika z chwilą jego przystąpienia do niego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 
9.5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku rosyjskim.
9.6. Jeżeli z jakiegoś powodu jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych postanowień. 
9.7. Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.